ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ......Welcome to the website Subdistrict administrative organization Nong Yong
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/12/2560
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
897
เดือนที่แล้ว
1,594
ปีนี้
7,503
ปีที่แล้ว
11,452
ทั้งหมด
23,300
ไอพี ของคุณ
34.237.52.11

นโยบายการบริหารงาน
นโยบายและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง
 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง นายจันทา  ยิ่งยืน  ได้จัดทำนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง  สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง   เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลหนองยองอย่างทั่วถึง  โดยมีหลักการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่สำคัญ  ดังนี้
       
               1. ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง  ตามที่ได้แสดงเจตนารมณ์และกำหนดนโยบายให้ไว้กับประชาชน  โดยจะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา (Administration to citizen center)  และหลักการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน (Balance Development and sustainable Development)  โดยจะพัฒนาให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการเมืองการบริหาร  และด้านสังคม  โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ซึ่งได้แก่  การศึกษาในระดับปฐมวัย  และการจัดสวัสดิการสังคม รวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
      
                 2. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดบึงกาฬ  โดยการบูรณาการแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง  ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ  และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬเข้าด้วยกัน
      
                 3. นำพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
       
                 4.  บริหารงานโดยใช้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) และการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Result based management)  สำหรับนโยบาย  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง  และมีนโยบายการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ดังนี้

1.  นโยบายเร่งด่วน
        1.1  แก้ไขปัญหาถนนชำรุด  เป็นหลุมเป็นบ่อ  ในเส้นทางที่ติดต่อระหว่างตำบลและในเส้นทางในพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรภายในตำบล
        1.2  ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
        1.3  ปรับปรุงระบบน้ำประปาในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบล
        1.4  ส่งเสริมกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน  ในด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด
 
2.  นโยบายการพัฒนาด้านต่าง ๆ
        2.1  นโยบายด้านเศรษฐกิจ
         1. การแก้ไขปัญหาความยากจน  โดยสร้างรายได้และกระจายรายได้
         2.  สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ให้มีรายได้และกระจายรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น
  
        2.2  นโยบายด้านการเกษตร
          1. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          2.  ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
   
        2.3  นโยบายด้านการคมนาคม
         1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ำ  ระบบสาธารณูปโภค  และระบบ สาธารณูปการ
   
        2.4  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         1.  ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         2.  สนับสนุนให้มีระบบการจัดเก็บขยะฝอยในชุมชน  เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
         3.  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         4.  สนับสนุนการดำเนินโครงการลดภาวะโลกร้อนและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
   
        2.5  นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน
         1.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีในด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ด้านการกีฬา
         2.  สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
         3.  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา คนพิการ  และผู้ดอยโอกาส
         4.  สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
         5.  สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย
         6.  การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
         7.  การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม
         8. ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง  โดยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความรัก  ความเข้าใจ  มีจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคม  รู้จักบทบาทและหน้าที่ตนเอง  ไม่สร้างปัญหาให้เป็นภาระแก่สังคม
    
        2.6  นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ
         1.  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ  เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
         2.  ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชุมชน
   
        2.7  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
         1.  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
         2.  ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
         3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ
         4.  ปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ศึกษา   ดูงาน
  
        2.8  นโยบายด้านความปลอดภัยของประชาชน
         1.  สนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท
         2.  สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         3.  การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
         4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อทุกประเภท
   
        2.9  นโยบายด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง
         1.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด้านการเมือง  การกระจายอำนาจ  และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
         2.  บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
         3.  ส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้แก่ประชาชนและองค์กรอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
         4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานของท้องถิ่น
         5.  พัฒนาองค์กร  บุคลากร  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
         6.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะ  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการพัฒนาด้านต่าง ๆ  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
   
3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
      3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น