ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ......Welcome to the website Subdistrict administrative organization Nong Yong
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/12/2560
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
897
เดือนที่แล้ว
1,594
ปีนี้
7,503
ปีที่แล้ว
11,452
ทั้งหมด
23,300
ไอพี ของคุณ
34.237.52.11

ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
1. ด้านกายภาพ
        1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน หรือชุมชน หรือตำบล
        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง ตั้งอยู่เลขที่  125  หมู่ที่ 2 บ้านโสกแวง  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปากคาด  และมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
              - ทิศเหนือ           จด ตำบลนาดง             อำเภอปากคาด       จังหวัดบึงกาฬ
              - ทิศใต้               จด ตำบลหนองพันทา     อำเภอโซ่พิสัย        จังหวัดบึงกาฬ
              - ทิศตะวันออก       จด ตำบลสมสนุก          อำเภอปากคาด       จังหวัดบึงกาฬ
              - ทิศตะวันตก         จด ตำบลนาทับไฮ        อำเภอรัตนวาปี       จังหวัดหนองคาย
        ตำบลหนองยองมีเนื้อที่ประมาณ  26,520  ไร่ หรือประมาณ  42 ตารางกิโลเมตร
        1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม บางส่วนเป็นที่ดอน พื้นที่ทั่วไปมีความลาดเอียงจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ
        1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  มีลักษณะอากาศพอดี ฤดูฝนก็มีฝนตกต้องตามฤดูกาลจนถึงฝนตกชุกบางพื้นที่  อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคมและร้อนจัดในเดือนเมษายน ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน – กรกฎาคม) อุณหภูมิโดยทั่วไปจะลดลงในเดือนตุลาคมเป็นฤดูเปลี่ยนมรสุมใต้ อุณหภูมิจะเริ่มลดลงจนอากาศหนาวเย็น
        1.4ดินมีลักษณะเป็นดินทราย เหมาะแก่การปลูกพืชไร่
        1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ  หนองยองเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ที่อุดมสมบูรณ์
        1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้  เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่บางพื้นที่ และยังมีพื้นที่ป่าไม้ยางพาราเป็นส่วนมาก
 
2.  ด้านการเมือง / การปกครอง
        2.1  เขตการปกครอง
        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยองมีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครอง ดูแลและให้บริการ จำนวนทั้งสิ้น  11  หมู่บ้าน ดังนี้
            หมู่ที่ 1    บ้านดงบังใต้
            หมู่ที่ 2    บ้านโสกแวง
            หมู่ที่ 3    บ้านโคกก่อง
            หมู่ที่ 4    บ้านหนองยอง
            หมู่ที่ 5    บ้านเจริญสว่าง
            หมู่ที่ 6    บ้านโคกสะอาด
            หมู่ที่ 7    บ้านห้วยเดือนห้า
            หมู่ที่ 8    บ้านบะยาว
            หมู่ที่ 9    บ้านบะยาวเหนือ
            หมู่ที่ 10  บ้านบะยาวใต้
            หมู่ที่ 11  บ้านห้วยแคน

        2.2  การเลือกตั้ง
    แบ่งเป็น  11  หมู่บ้าน  11  เขตเลือกตั้ง
   
 
3.  สภาพทางสังคม
        3.1  การศึกษา
             -  โรงเรียนประถมศึกษา                    จำนวน  2  แห่ง
             -  โรงเรียนมัธยมศึกษา                     จำนวน  1  แห่ง
             -  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา    จำนวน  1  แห่ง
             -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      จำนวน  3  แห่ง
             -  เอกชน                                    จำนวน  1  แห่ง
        3.2  สาธารณสุข
             - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล       จำนวน  1  แห่ง
             - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ             ร้อยละ  100

        3.3  อาชญากรรม    ไม่มี
        3.4  ยาเสพติด        -
        3.5  การสังคมสงเคราะห์  มีงบประมาณจ่ายเงินเบี้ยบังชีพสำหรับ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์

4.  ระบบบริการพื้นฐาน

        4.1  การคมนาคมขนส่ง   เส้นทางหลักที่ใช้สัญจรไปมาระหว่างอำเภอ – ตำบล  คือ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  2095  สายปากคาด – โซ่พิสัย  จำนวน  1  สาย
        4.2  การไฟฟ้า   ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองยอง มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
        4.3  การประปา  ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองยอง ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน มีทั้งประปาผิวดิน และประปาบาดาล
        4.4  โทรศัพท์   ใช้โทรศัพท์สาธารณะ  และโทรศัพท์มือถือ
        4.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์   มีที่ทำการไปรษณีย์ประจำหมู่บ้าน  1 แห่ง

5.  ระบบเศรษฐกิจ
        5.1  การเกษตร  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก  เช่น  ทำนา  ทำสวนยางพารา  ฯลฯ
        5.2  การประมง  ประชากรบางส่วนมีอาชีพประมงจับปลาและจับสัตว์น้ำ ไว้เพื่อบริโภคและเพื่อขาย
        5.3  การปศุสัตว์  ประชากรบางครัวเรือนมีอาชีพเลี้ยงสุกร เลี้ยงโค กระบือ ไก่ เป็ด ไว้เพื่อบริโภคและเพื่อขาย
        5.4  การบริการ  มีบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน
        5.5  การท่องเที่ยว  ปรับปรุงหนองยองเป็นแหล่งท่องเที่ยว
        5.6  อุตสาหกรรม  มีบริษัทอุตสาหกรรมยางพารา  และบริษัทอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา
        5.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้ประชากรในพื้นที่  11  หมู่บ้าน
        5.8  แรงงาน  บริษัทอุตสาหกรรมยางพารา และ บริษัทอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา มีการจ้างแรงงานในพื้นที่

6.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
        6.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
               จำนวนหมู่บ้าน  มีทั้งหมด  11  หมู่บ้าน
        6.2  ข้อมูลด้านการเกษตร
               ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลทำการเกษตร
        6.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
              จำนวน  ห้วย /หนอง / คลอง / บึง  ทั้งหมด  12  แห่ง / สาย
        6.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)
              บ่อน้ำดื่ม เอกชน  จำนวน  2  แห่ง
 
7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
        7.1  การนับถือศาสนา ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนา พุทธ
        7.2  จำนวน วัด / สำนักสงฆ์ / ที่พักสงฆ์    จำนวน  12 แห่ง
        7.3  ประเพณีและงานประจำปี   มีการจัดงานประเพณีฟ้อนรำออกพรรษา
        7.4  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น   ใช้ภาษาอิสาน
        7.5  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  ผ้าขาวม้าและผ้าทอมือ

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ
        8.1  น้ำ     หนองน้ำ  2  แห่ง   ลำห้วย  9  แห่ง
        8.2  ป่าไม้   ไม่มี
        8.3  ภูเขา   ไม่มี
        8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  อุดมสมบูรณ์
 
9.  อื่นๆ  (ถ้ามีระบุด้วย)  -